اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

*پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

* دانشگاه‌هاي ايران

*دانشگاه‌هاي خارجي

*انجمن‌هاي علمي ايران

=========

پژوهش: بانک تحقيقات و پروژه هاي دانشجويي کشور
 http://www.pejohesh.com/
 
پژوهشکده آمار
 http://www.srtc.ac.ir/
 
پژوهشکده آموزش باز و از دور
 http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3de5558a-f656-47db-a8d2-bd112a2a4512
 
پژوهشکده اسلام و سلامت پايدار
 http://kolnegar.basijmed.ir/
 
پژوهشکده اعجاز قرآن
 http://www.miracleofquran.net/
 
پژوهشکده اقتصاد
 http://www.modares.ac.ir/reu/ist/ERI
 
پژوهشکده امام خميني (ره)
 http://www.ri-khomeini.ac.ir/main_persian/
 
پژوهشکده بيمه http://www.irc.ac.ir/
پژوهشکده بين‌المللی تاريخ اجتماعی
 http://www.iisg.nl/meca/index-fa.php
 
پژوهشکده تاريخ
 http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx?wid=14
 
پژوهشکده تاريخ اسلام
 http://www.pte.ac.ir/
 
پژوهشکده تحقيقات راهبردي
 http://www.isrjournals.ir/fa.html
 
پژوهشکده تحقيقات و مطالعات بسيج
 http://bro.ir/
 
پژوهشکده چشم‌انداز و آينده‌پژوهي
 http://www.ivaf.ir/index.php?slang=farsi&lang=fa
 
پژوهشکده حمل و نقل
 http://www.tri.rahiran.ir/
 
پژوهشکده خانواده
 http://fri.sbu.ac.ir/
 
پژوهشکده سياستگذاري علم، فناوري و صنعت
 http://ristip.com/
 
پژوهشکده علوم انساني
 http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx
 
پژوهشکده علوم زمين
 http://www.ries.ac.ir/
 
پژوهشکده علوم و انديشه سياسي
 http://cpt.isca.ac.ir/Portal/Home/
 
پژوهشکده علوم و صنايع غذايي
 http://www.rifst.ac.ir/
 
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
 http://www.icas.ir/
 
پژوهشكده فرهنگ و معارف ديني شهيد حجت الاسلام مقيسه

http://www.pajoheshgah.ir/pages.php?id=6

پژوهشکده فقه و حقوق
 http://www.dte.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1189e5f1-2f24-4b92-9d0b-544c27ab3c8b
 
پژوهشکده قرآن و عترت
 http://tasnim.ir/html/
 
پژوهشکده گردشگري
 http://www.itor.ir/
 
پژوهشکده مجازي عفاف
 http://www.efafinstitute.ir/
 
پژوهشکده مديريت سما
 http://www.smri.ir/
 
پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني
 http://ishm.um.ac.ir/
 
پژوهشکده مطالعات راهبردي
 www.risstudies.org
 
پژوهشکده مطالعات راهبردي(پايگاه خبري)
 http://www.rissna.ir/index.asp
 
پژوهشکده مهدويت و آينده‌شناسي
 http://mfsrc.isca.ac.ir/Portal/Home/
 
پژوهشکده هنر و رسانه
 http://pajoheshgah.ir/pages.php?id=3
 
پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
 http://www.mbri.ac.ir/Portal/Home/
 
پژوهشكده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف
 http://ichto.ir/Default.aspx?tabid=1096
 
پژوهشكده مديريت و توسعه

http://www.pajoheshgah.ir/pages.php?id=4

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
 http://www2.itrc.ac.ir/home
 
پژوهشگاه استاندارد
 http://www.isiri.org/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c639532e-f2a9-485f-bc57-0f53938d0b68
 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 www.iiees.ac.ir
 
پژوهشکده کاربردی فناوری اطلاعات
http://www.pajoheshgah.ir/pages.php?id=5

پژوهشگاه بين‌المللي المصطفي
 http://iri.miu.ac.ir/
 
پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
 http://www.ssrc.ac.ir/
 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 http://www.rihu.ac.ir/Portal/Home/default.aspx?categoryid=home
 
پژوهشگاه شاخص پروژه
 http://www.shakhespajouh.ir/VisitorPages/default.aspx?itemid=2
 
پژوهشگاه صنعت نفت
 http://www.ripi.ir/
 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 http://www.ihcs.ac.ir 
 
پژوهشگاه فرهنگ و هنر

 http://www.CARI.IR

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 www.isca.ac.ir
 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 http://www.iict.ac.ir/
 
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي
 http://pfmi.ir/
 
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 http://rie.ir/
 
پژوهشگاه معارج
 http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?admin=110&skinid=73
 
پژوهشگاه مواد و انرژي
 http://www.merc.ac.ir/
 
پژوهشگاه ميراث فرهنگي
 http://ichto.ir/Default.aspx?tabid=1096
 
دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه
 http://www.ipis.ir/
 
دفتر مطالعات شهري
 http://www.sharifurban.ir/
 
دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها
 http://www.rasaneh.org/
 
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
 http://www.irhistory.com/
 
دفتر مطالعات و مراکز پژوهشي ايران و آسياي مرکزي
 http://www.iransharghi.com/
 
مؤسسه بين‌المللي مطالعات اسلامي
 http://iiis.ir/fa/
 
مؤسسه بين‌المللي مطالعات اسلامي
 http://www.islamicstudies.ir/
 
مؤسسه تحقيقات تدبير اقتصاد
 http://www.tier.ir/
 
مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت
 http://www.imre.ir/
 
مؤسسه تحقیقات و پژوهش های سیاسی علمی ندا
 http://www.nedains.com/
 
مؤسسه تحقيقات و مطالعات زنان
 http://www.iwsr.org/
 
مؤسسه تحقيقاتي حضرت وليعصر (عج)
 http://www.valiasr-aj.com/fa/index.php
 
مؤسسه تحقيقاتي حقوقي کتيبه
 http://www.katibehlawfirm.com/
 
مؤسسه مطالعات آمريکا
 http://www.asins.ir/
 
مؤسسه مطالعات آمريکاي شمالي و اروپا
 http://inaes.ut.ac.ir/rtl/Default2.aspx
 
مؤسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد
 http://www.economist.ir/
 
مؤسسه مطالعات ايران اوراسيا
 http://www.iras.ir/
 
مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي
 http://www.iies.ac.ir/
 
مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
 http://www.iichs.org/
 
مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد
 http://www.ires.ir/
 
مؤسسه مطالعات سرمايه‌گذاري ايران
 http://www.icis.ir/
 
مؤسسه مطالعات سياسي اقتصادي پرسش
 http://www.qporsesh.com/
 
مؤسسه مطالعات ملي
 http://www.rinsweb.org/
 
مؤسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران
 http://www.iiits.org/
 
مؤسسه مطالعات و بهره‌وري منابع انساني
 http://www.iphrd.org/
 
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
 http://www.itsr.ir/
 
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش
 http://www.sdil.org/
 
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
 http://www.ir-psri.com/Show.php
 
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي گمرک و تجارت
 http://www.irancustoms.com/
 
مرکز اطلاع‌رساني تحقيق و توسعه ايران
 http://www.irdic.ir
 
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جموری
 www.css.ir/
 
مرکز بين‌المللي مطالعات صلح
 http://peace-ipsc.org/fa/
 
مرکز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه
 http://fa.merc.ir/
 
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 www.majlis.ir
 
مرکز تحقيقات استراتژيک
 http://www.csr.ir/
 
مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام
 http://www.csr.ir/center.aspx?lng=fa
 
مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام
 http://rcu.isu.ac.ir/
 
مرکز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي
 http://www.modares.ac.ir/reu/ctr/PLL
 
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 www.bhrc.ac.ir/phome.htm
 
مرکز تحقيقات سياست علمي کشور
 http://www.nrisp.ac.ir
 
مرکز تحقیقات صدا و سیما
 www.rcirib.ir/
 
مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهی اسلامی
 www.hawzah.net/
 
مرکز تحقیقات علوم پایه
 www.irost.com/
 
مرکز تحقيقات علوم رفتاري
 http://bsrc.mui.ac.ir/
 
مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي
 http://www.noorsoft.org/
 
مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي نور
 http://www.noornet.net/
 
مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 www.itrc.ac.ir
 
مرکز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي
 http://www.iccima.ir/fa/index.php?

option=com_mtree&task=viewlink&link_id=146&Itemid=26
 
مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه
 http://www.pmir.com/
 
مرکز تحقيقات و مطالعات زنان
 http://cws.ut.ac.ir/
 
مركز مدارك و اطلاعات علمی ایران
 Hhhp://www.irandoc.ac.ir
 
مرکز مطالعات تحليلي آراي ملاصدرا
 http://mulla-sadra.com/
 
مرکز مطالعات جامعه و امنيت
 http://www.csss.ir/
 
مرکز مطالعات خانواده
 http://motaleatekhanevadeh.ir/
 
مرکز مطالعات ژاپن
 http://japanstudies.ir/
 
مركز مطالعات سايبر ژورناليسم
 http://www.ertebatat.net/
 
مرکز مطالعات سياستگذاري عمومي
 http://cpps.ut.ac.ir/
 
مرکز مطالعات شيعه
 http://www.shiitecenter.com/portal.aspx?cultcure=fa/
 
مرکز مطالعات فرهنگي اجتماعي
 http://scscenter.isca.ac.ir/Portal/Home/
 
مرکز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه
 http://www.psrc.ac.ir/
 
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب
 http://www.rohama.org/fa/content/150
 
مرکز نظرسنجی و سنجش افکار
http://www.pajoheshgah.ir/pages.php?id=8

مرکز ملي مطالعات جهاني شدن
 http://www.globalization.ir/

بازدید: 15849